Agriturismo Calicozzo

Dit gedeelte bevat informatie met betrekking tot de beheermethoden van Agriturismo Cà Licozzo met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers die de site bezoeken.

Deze wetgeving is ook geldig voor de doeleinden van artikel 13 van Wetsdecreet nr. 196/2003, Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens en voor de doeleinden van art. 13 van EU-verordening nr. 2016/679, met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, voor personen die interactie hebben met Agriturismo Cà Licozzo, bereikbaar op https://agriturismocalicozzo.com.

Het doel van dit document is om gebruikers te informeren over de persoonlijke gegevens die worden verzameld door de website http://www.agriturismocalicozzo.com (hierna de “applicatie”).

De Gegevensbeheerder, zoals later geïdentificeerd, kan deze Informatie geheel of gedeeltelijk wijzigen of eenvoudigweg bijwerken door Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Wijzigingen en updates zijn bindend zodra ze op de Applicatie worden gepubliceerd. De Gebruiker wordt daarom uitgenodigd om het Privacybeleid te lezen telkens wanneer hij/zij toegang krijgt tot de Applicatie.

In geval van niet-aanvaarding van de wijzigingen die in dit Privacybeleid zijn aangebracht, is de Gebruiker verplicht het gebruik van deze Applicatie te staken en kan hij de Gegevensbeheerder verzoeken zijn/haar Persoonsgegevens te verwijderen.

 • Persoonsgegevens verzameld door de Applicatie

  De Gegevensbeheerder verzamelt de volgende soorten Persoonsgegevens:

 • Inhoud en informatie die vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt
 • Contactgegevens, referenties, inhoud: bijvoorbeeld persoonlijke gegevens, e-mailadres of postadres en andere contactgegevens, wachtwoord en beveiligingsinformatie gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account, persoonlijke interesses en voorkeuren en andere persoonlijke inhoud, enz.

Als de Gebruiker bepaalde Gegevens niet verstrekt, kan dit ertoe leiden dat deze Applicatie zijn diensten niet kan leveren.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie worden gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij of zij het recht heeft om deze mee te delen of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt ontheven van elke aansprakelijkheid jegens derden.

Als de verwerking van Persoonsgegevens gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, kan de Gebruiker deze op elk moment intrekken.

Gegevens en inhoud die automatisch worden verkregen tijdens het gebruik van de Applicatie

   • Technische gegevens: de computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze Applicatie te bedienen, kunnen tijdens hun normale werking bepaalde Persoonsgegevens verwerven waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die door de aard ervan, door verwerking en associatie met gegevens van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk zou kunnen maken. Deze categorie omvat IP-adressen, of domeinnamen die worden gebruikt door Gebruikers die verbinding maken met de Applicatie, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) ​​van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het verkregen bestand, enz.
   • Gebruiksgegevens: Er kunnen ook gegevens worden verzameld met betrekking tot het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker, zoals de bezochte pagina’s, de uitgevoerde acties, de gebruikte functies en diensten.

Persoonsgegevens verzameld via cookies of soortgelijke technologieën

Deze Applicatie maakt gebruik van cookies, webbakens, unieke identificatiegegevens en andere soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina’s, bezochte links en andere acties die u uitvoert wanneer u onze Services gebruikt, binnen advertentie-inhoud of e-mails. Ze worden opgeslagen voordat ze bij het volgende bezoek door dezelfde Gebruiker opnieuw naar dezelfde sites worden verzonden.
De Gebruiker kan het volledige Cookiebeleid raadplegen op het volgende adres: http://www.agriturismocalicozzo.com/cookie/.

Doel

De verzamelde gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

het verzenden van e-mails of nieuwsbrieven en het beheren van mailinglijsten door de gegevens door te geven aan Mailchimp http://mailchimp.com/registration en authenticatie van de gebruiker

  • communicatie voor eigen marktonderzoek en enquêtes
  • remarketing en gedragsgerichte targeting door de Gegevens door te geven aan Google LLC http://policies.google.com/privacy; Facebook Inc. http://www.facebook.com/privacy/explanation;
  • adviesdiensten verlenen door de gegevens aan externe professionals te communiceren

Behandelmethoden

De verwerking van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd met behulp van IT- en/of telematicahulpmiddelen, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden.

Naast de Eigenaar kunnen in sommige gevallen ook andere partijen die betrokken zijn bij de organisatie van deze Applicatie en die hulp bieden bij het beheer van de Applicatie en de activiteit of die zorg dragen voor de dienstverlening aan de Gebruiker toegang hebben tot de Gegevens. Deze personen die, indien nodig, door de Eigenaar als Gegevensverwerkers zijn aangesteld, zullen toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de Gebruikers wanneer dit nodig wordt en zullen contractueel verplicht zijn deze vertrouwelijk te houden.

De bijgewerkte lijst met managers kan worden aangevraagd via e-mail op info@agriturismocalicozzo.com.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Gegevensbeheerder verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker als een van de volgende omstandigheden bestaat:

  • de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden:
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van publieke bevoegdheden die aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn toebedeeld;
  • de verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of derden.

Het is echter altijd mogelijk om de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om de concrete rechtsgrondslag van elke verwerking te verduidelijken.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de Eigenaar en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar op het volgende e-mailadres info@agriturismocalicozzo.com.

Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar niet-EU-landen: VS.

Voor deze landen is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of, bij ontstentenis van een dergelijk besluit, is het mogelijk om meer informatie op te vragen bij de Gegevensbeheerder over de passende garanties die zijn aangenomen en over de middelen om een ​​kopie van dergelijke Gegevens te verkrijgen. of de exacte plaats waar het beschikbaar is gesteld.

Veiligheids maatregelen

De Verwerking wordt uitgevoerd volgens methoden en met hulpmiddelen die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Gegevens zelf te garanderen, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke adequate technische en organisatorische maatregelen heeft genomen die garanderen en het mogelijk maken om aan te tonen dat de Verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Bewaartermijn van gegevens

De Eigenaar zal de Persoonsgegevens verwerken gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te verwezenlijken die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, en in ieder geval niet langer dan 10 jaar vanaf de beëindiging van de relatie met de Gebruiker.

Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nastreven van een legitiem belang van de Eigenaar, worden de Persoonsgegevens bewaard totdat aan dat belang is voldaan.

Als de verwerking van Persoonsgegevens gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, mag de Eigenaar de Persoonsgegevens bewaren tot de intrekking ervan.

Persoonsgegevens kunnen langer bewaard worden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Alle Persoonsgegevens worden na het verstrijken van de bewaartermijn verwijderd. Na het verstrijken van deze termijn kan het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet langer worden uitgeoefend.

Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen

Alle verzamelde Gegevens zullen niet worden onderworpen aan een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, dat juridische gevolgen kan hebben voor de persoon of dat hem of haar aanzienlijk kan beïnvloeden.

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt. In het bijzonder heeft de Gebruiker het recht om:

  • uw toestemming op elk moment intrekken;
  • bezwaar maken tegen de verwerking van uw Gegevens;
  • toegang krijgen tot uw gegevens;
  • verifiëren en verzoeken om rectificatie;
  • de beperking van de verwerking verkrijgen;
  • het verkrijgen van de annulering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens;
  • uw Gegevens ontvangen of laten overdragen aan een andere eigenaar;
  • een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens en/of juridische stappen ondernemen.

Om hun rechten uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos gedaan en zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is Sonia Catani, LOCALITÀ CA’ LICOZZO 61046 PIOBBICO (PU), e-mailadres info@agriturismocalicozzo.com;

Laatste update: 08/10/2018